JUDr. Jan Klail - Advokátní kancelář Plzeň

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Klaila se nacházejí poblíž katastrálního úřadu a zimního stadionu a má téměř již dvacetiletou tradici. V současné době v ní poskytuje právní služby advokát JUDr. Jan Klail s Mgr. Terezou Knížovou ve spolupráci s řadou advokátů, s nimiž naše advokátní kancelář spolupracuje.

Specializujeme se na:

Právní služby poskytuje kancelář nejen v rámci regionu, ale na území celé ČR, právní pomoc je poskytována rovněž zahraničním klientům a mezi naše klienty patří i významné osobnosti a společnosti z regionu i z jiných krajů.

Pojetí našich služeb vychází z konkrétních potřeb našich klientů, kterým se snažíme poskytovat komplexní právní servis služeb. Nabízíme klientům možnost dlouhodobé a systematické spolupráce spočívající v poskytnutí komplexního právního servisu jejich podnikatelských i jiných aktivit s maximálním důrazem na efektivní dosažení požadovaného cíle.

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s odborníky z oborů – patentoví zástupci, daňové poradenství a auditorství, odhady nemovitostí a dalších.

Specializace

Nedejte se zaskočit žádnou životní situací

Právo provází každého z nás doslova na každém kroku. Lidé si často nejsou vědomi, že jejich jednání nebo i nečinnost jsou právní jednání, která znamenají vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. Při běžných situacích si každý nějak poradí, přijdou ale situace, kdy se neobejdete bez právníka.

Zobrazit pokračování textu

Právě pro tyto případy jsme tu pro vás a jsme připraveni vám poradit a zastupovat vás při všech situacích, které vám život přinese, a to zejména v níže uvedených situacích:

 • vypracování a posuzování veškerých typů smluv
 • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi, zejména darovací, kupní a směnné smlouvy, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o věcných břemenech zástavní smlouvy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí vč. zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • advokátní úschovy peněz a listin
 • sepis prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a smluv o výstavbě
 • posouzení držby a vydržení a uplatnění s tím souvisejících nároků
 • komplexní zastupování ve věcech rodinných zejm. s cílem na možné nesporné vyřízení rozvodového řízení včetně souvisejících otázek v oblasti opatrovnické a majetkového vypořádání
 • společenství vlastníků jednotek – vypracování stanov a smluv o prvních převodech jednotek do vlastnictví.
 • odpovědnost za škodu – obecná odpovědnost (porušení dobrých mravů, zákona či smlouvy) i zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nesvéprávnou osobou, za škodu z provozní činnosti, za škodu z provozu dopravních prostředků, za škodu způsobenou vadou výrobku, za škodu na věcech převzatých, odložených nebo vnesených), vč. náhrady škody při újmě na přirozených právech člověka
 • bezdůvodné obohacení
 • zpracování analýz pro řešení situací s výskytem více dluhů včetně sepisu návrhu na oddlužení
 • dědické právo
 • zastupování před soudy všech stupňů včetně soudů rozhodčích
 • zastupování před jiným orgány
 • zastupování při jednání s protistranou, řešení sporů mimosoudní cestou

Nepodceňujte možné hrozby a obraťte se na nás.

Vymáhejte úspěšně svoje pohledávky

Spolupráce s advokátem vám umožní efektivně vymoci svoje pohledávky, které máte za svým dlužníkem, ať již se jedná o pohledávky z podnikání nebo jiné pohledávky – např. nesplacené půjčky apod. Po převzetí věci se pokusíme spojit s dlužníkem s cílem najít efektivní rychlé mimosoudní řešení Vaší pohledávky.

Zobrazit pokračování textu

Poskytneme Vám právní servis v dané oblasti zejména tímto způsobem:

 • propracované způsoby mimosoudního vymáhání pohledávek
 • zastoupení před soudem s cílem získání exekučního titulu
 • zastoupení v exekučním řízení při efektivním spolupráci s vybranými exekutory

Účast advokáta vnese do jednání s dlužníkem nový rozměr a může výrazně pomoci k úspěšnému vymožení pohledávky.

Podnikejte úspěšně a minimalizujte možné hrozby

Spolupráce s advokátem vám umožní obchodovat úspěšně a minimalizovat možná rizika. Rádi s vámi budeme spolupracovat a poskytovat vám právní servis v široké oblasti práva obchodních korporací. Poskytneme vám dlouhodobý právní servis pro přípravu důležitých obchodních právních jednání, poradíme Vám ale i v jednorázové záležitosti. Velký důraz přitom kladem na oblast prevence tak, aby pokud možno žádné komplikované právní spory nevznikly, proto je důležité na věci myslet včas a mít nejen základní korporační dokumenty a smluvní vzory v pořádku.

Zobrazit pokračování textu

Poskytneme Vám právní servis zejména v níže uvedených situacích

 • právní konzultace, poradenství, právní rozbory
 • účast při obchodních jednáních
 • sepis vzorových smluv, obecných obchodních podmínek, smluv na konkrétní obchodní případ
 • vypracování kompletní smluvní dokumentaci při realizaci dlouhodobých projektů
 • posouzení návrhů obchodních smluv a jiných listin
 • právní pomoc při řešení sporů
 • přeměny společností
 • asistence při zakládání obchodních společností a družstev
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

I komplikované obchody lze realizovat bezpečně.

Myslete na ochranu toho, co vás prezentuje

Zastupujeme klienty v průběhu celého procesu registrace ochranné známky – zpracujeme přihlášku, navrhneme postup, jak nejvhodněji formulovat seznam výrobků a nebo služeb, jaký typ ochranné známky zvolit (slovní, kombinovaná, grafická), jaké teritorium pro ochranu označení zvolit, vytvořit známkovou řadu apod.

Zobrazit pokračování textu

Nabízíme právní servis zejména v níže uvedených situacích:

 • registrace ochranných známek pro ČR, Evropskou unii (ochranná známka Společenství – CTM registrovaná u OHIM), i pro jednotlivé další státy státy světa dle zájmu klienta
 • provádíme rešerše v databázích ochranných známek platných na území České republiky, mezinárodních databázích, EU databázích
 • zastupujeme klienty v případě sporných řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví v Ženevě(WIPO/OMPI) a před evropským Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) v Alicante.
 • Podání námitek proti přihlášce ochranné známky
 • Podání připomínek proti přihlášce ochranné známky
 • Podání návrhu či zpracování stanoviska k návrhu na zrušení ochranné známky
 • Podání návrhu či zpracování stanoviska k návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou
 • Vypracování či připomínkování smlouvy o převodu ochranné známky, včetně zajištění registrace převodu u příslušného registračního úřadu
 • Vypracování či připomínkování licenčních smluv, včetně zajištění registrace licence u příslušného registračního úřadu
 • Vyřizování obnovy ochranných známek

Složitou problematiku práv duševního vlastnictví nepodceňujte a řešte efektivně za pomoci advokáta.

Ať jste zaměstnanci či druhé zaměstnáváte, je dobré mít věci v pořádku

V pracovním právu nabízíme komplexní poradenství.

Zobrazit pokračování textu

Nabízíme právní servis zejména v níže uvedených situacích:

 • poradenství týkající se pracovního práva (vztahy zaměstnavatel-zaměstnanec, problematika pracovního poměru, atd.)
 • vypracovávání pracovních smluv (vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, výpověď z pracovního poměru, atd.), analýza pracovněprávních vztahů
 • poradenství v oblasti pracovních a manažerských smluv
 • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech
 • právní pomoc při řešení pracovních úrazů a náhrad škody
 • asistence při přípravě interních předpisů zaměstnavatele
 • zastupování zaměstnavatelů v řízeních o náhradu škody způsobené zaměstnancem
 • analýza právních aspektů zaměstnávání cizinců
 • poradenství týkající se práv, povinností a nároků vyplývajících pro zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru

V pracovněprávní oblasti se pohybujte bezpečně za pomoci advokáta.

V zájmu boje o spravedlnost je třeba nebýt pasivní

Dostali jste se do konfliktu se zákonem ať již v rámci svého podnikání, při dopravní nehodě nebo jinak? V tom případě je třeba se aktivně bránit, abyste se obhájili. Pokud již vůči vám bylo zahájeno trestní stíhání, je třeba shromáždit a zajistit důkazy, které by mohly vést k zastavení trestního stíhání či minimálně napomohly k uložení mírnějšího trestu. V těchto případech vám účinně pomůže jen advokát a proto, pokud se chcete z této komplikované životní situace dostat, neváhejte a ihned nás kontaktujte. Jsme připraveni vám pomoci.

Mít obhájce v trestním řízení je více než potřebné.

Právní servis poskytujeme rádi i nepodnikatelskému veřejně prospěšnému sektoru, který je pro každou společnosti důležitý.

I v dnešní době je dobře myslet na bohatý spolkový život, který zdobil první republiku. Zákon umožňuje založit spolky, nadace či nadační fondy k trvalé službě společensky a hospodářsky užitečnému účelu. Tyto osoby mohou podpořit obecné blaho nebo určitý okruh osob. Pokud se tedy rozhodnete do tohoto sektoru vstoupit, jsme vám k dispozici při poskytování veškerých právní služeb – založení, změny, správa, zrušení.

Vytvořením spolku, nadace nebo nadačního fondu můžete podpořit dobročinnost.

Náš tým

JUDr. Jan Klail

E-mail: jan@klail.cz
Telefon: 777 213 186

Zobrazit pokračování textu

Vzdělání:
Právnická fakulta univerzity v Plzni

Praxe:
Od roku 2002 samostatný výkon
advokacie

Mgr. Tereza Knížová

E-mail: info@klail.cz

Zobrazit pokračování textu

Vzdělání:
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Praxe:
Od roku 2018 působí v AK Klail

Ceny a mimosoudní řešení sporů


Ceník advokátních služeb je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Odměna advokáta mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.

Dojde-li snad v nějakém případě ke sporu mezi JUDr. Janem Klailem a klientem v pozici spotřebitele, je klient oprávněn využít možnosti mimosoudního řešení tohoto sporu, a to prostřednictvím České advokátní komory jako zprostředkovatelem tohoto mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto řešení je pro klienta dobrovolné, není zpoplatněno a může jej zahájit do jednoho roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, uplatnil u JUDr. Jana Klaila.

Proč si zvolit naši kancelář

Cítím hluboký závazek a chuť poskytovat ty nejlepší právní služby svým klientům.

Od prvotního kontaktu až do kompletního vyřešení věci budete v rukou advokáta, který citlivě vnímá potřeby a přání klienta, je schopen věci řešit systematicky a rychle, má přitom úspěchy v prosazování zájmů svých klientů, zastává jasné morální hodnoty a rozhodně se nevzdává.

Kontakt

JUDr. Jan Klail
Lukavická 22
30100 Plzeň

Možnost parkování: přímo v Lukavické ulici, popř. v Tělocvičné či na Štefánikovo náměstí.

telefon/záznamník: 377 531 911
mobil: 777 213 186
e-mail: jan@klail.cz, info@klail.cz
datová schránka ID: z62g98s

ČAK: 9578
IČ: 69444935